Algemene Voorwaarden Juridisch Servicecontract


 1. Het Service Abonnement is het contract tussen aanbieder Meesterwerk voor Ondernemers en de onderneming /ondernemer, zoals vermeld in het Service Abonnement , zijnde de cliënt(e).
 2. Het Service Abonnement geeft aan cliënt(e) het recht op de in de folder van Meesterwerk voor Ondernemers aangeboden diensten. Uiteraard behoren de telefonische contacten in een verder juridisch traject, onderdeel van het gereduceerde uurtarief.
 3. Een Service Abonnement is alleen geldig wanneer de jaarlijkse kosten door de contracthouder/cliënt(e) zijn betaald en er een codenummer is afgegeven.
 4. Zolang er geen andere of aanvullende schriftelijke afspraken zijn gemaakt, zijn de Algemene Voorwaarden zoals hier geformuleerd van kracht.
 5. Het Service Abonnement is alleen van toepassing voor de onderneming op wiens naam het contract gesteld is en voor de vermelde contactpers(o)on(en).
 6. Mutaties in gegevens dienen door de cliënt(e) zo snel mogelijk te worden doorgegeven.
 7. Het Service Abonnement is geldig voor de in de duur van het contract opgenomen periode en wordt stilzwijgend voor dezelfde duur verlengd, tenzij 3 maanden voor afloop van het contract aangetekend schriftelijk wordt opgezegd. Bij opzegging ontvangt cliënt(e) altijd een bevestiging van ontvangst.
 8. Meesterwerk voor Ondernemers is gerechtigd het Service Abonnement eenzijdig te beëindigen wanneer er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van het Service Abonnement, zonder restitutie van het abonnementsgeld.
 9. Er is een jaarlijkse indexatie van het abonnementsbedrag van 2 %.
 10. Geschillen in en buiten rechte tussen cliënten beiden aangesloten bij Meesterwerk voor Ondernemers, worden in overleg met het kantoor van Meesterwerk voor Ondernemers ondergebracht. De behandeling van de zaak kan niet bij één advocatenkantoor berusten. Aangegeven kan worden, door cliënten, of in het voortraject prijs wordt gesteld op mediation.
 11. Het staat cliënt(e) vrij om voorafgaand aan het aangaan van de zaak een inschatting van de kosten te laten doen bij de advocaat die de zaak in behandeling neemt.
 12. Meesterwerk voor Ondernemers is niet aansprakelijk voor de juridische adviezen en gevoerde zaken door de advocaat / advocatenkantoren. Uiteraard blijft de advocaat verantwoordelijk voor de aangegane zaak met “zijn of haar” cliënt(e). Eventuele claims zullen bij de desbetreffende advocaat, of advocatenkantoor moeten worden ingediend.
 13. U kunt ten alle tijden het gehanteerde gereduceerde uurtarief bij Meesterwerk voor Ondernemers verifiëren.
 14. Indien niet anders bepaald dienen facturen binnen 30 dagen te worden voldaan.
 15. Voorschotnota’s en abonnementsgeld dienen in afwijking van artikel 14, per omgaande te worden voldaan, dit om de werkzaamheden direct na ontvangst te kunnen aanvatten.
 16. Cliënt(e) zal voor advisering en het verrichten van werkzaamheden de benodigde gegevens dienen te verschaffen. Meesterwerk voor Ondernemers, of de desbetreffende advocaat is niet aansprakelijk voor de gegeven adviezen, indien deze zijn gedaan op basis van door cliënt(e) onjuist, of onvolledig verstrekte gegevens.
 17. Iedere aansprakelijkheid buiten het traject cliënt(e) en advocaat/ advocatenkantoren, beperkt zich tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
 18. Meesterwerk voor Ondernemers is gerechtigd de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Een verandering zal gemeld worden in de nieuwsbrief van Meesterwerk voor Ondernemers.
 19. Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht wanneer Meesterwerk voor Ondernemers geheel, of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm, of eigenaar veranderen.
 20. Op alle door Meesterwerk voor Ondernemers verrichte werkzaamheden is Nederlands Recht van toepassing.
 21. Elk financieel geschil dat zich tussen een cliënt(e) en Meesterwerk voor Ondernemers voordoet wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank te Alphen aan den Rijn, de overige geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden Privé Module


 1. De Privé Module is het contract tussen aanbieder Meesterwerk voor Ondernemers en de onderneming /ondernemer en zijn gezin, zoals vermeld in het Abonnement , zijnde de cliënt(e).
 2. Het abonnement geeft aan cliënt(e) het recht op de in de offerte van Meesterwerk voor Ondernemers aangeboden diensten. Uiteraard behoren de telefonische contacten in een verder juridisch traject, onderdeel van het gereduceerde uurtarief.
 3. De Privé Module is alleen geldig wanneer de jaarlijkse kosten door de contracthouder/cliënt(e) zijn betaald en er een codenummer is afgegeven, een eventuele actie is hier bij inbegrepen.
 4. Zolang er geen andere of aanvullende schriftelijke afspraken zijn gemaakt, zijn de Algemene Voorwaarden zoals hier geformuleerd van kracht.
 5. De Privé Module is alleen van toepassing voor de ondernemer en zijn gezin, op wiens naam het contract gesteld is.
 6. Mutaties in gegevens dienen door de cliënt(e) zo snel mogelijk te worden doorgegeven.
 7. De Privé Module is geldig voor de in de duur van het contract opgenomen periode en wordt stilzwijgend voor dezelfde duur verlengd, tenzij 1 maand voor afloop van het contract schriftelijk wordt opgezegd. Bij opzegging ontvangt cliënt(e) altijd een bevestiging van ontvangst.
 8. Meesterwerk voor Ondernemers is gerechtigd het abonnement eenzijdig te beëindigen wanneer er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de Privé Module, zonder restitutie van het abonnementsgeld.
 9. Er is een jaarlijkse indexatie van het abonnementsbedrag van 2 %.
 10. Geschillen in en buiten rechte tussen cliënten beiden aangesloten bij Meesterwerk voor Ondernemers, worden in overleg met het kantoor van Meesterwerk voor Ondernemers ondergebracht. De behandeling van de zaak kan niet bij één advocatenkantoor berusten. Aangegeven kan worden, door cliënten, of in het voortraject prijs wordt gesteld op mediation.
 11. Het staat cliënt(e) vrij om voorafgaand aan het aangaan van de zaak een inschatting van de kosten te laten doen bij de advocaat die de zaak in behandeling neemt.
 12. Meesterwerk voor Ondernemers is niet aansprakelijk voor de juridische adviezen en gevoerde zaken door de advocaat / advocatenkantoren. Uiteraard blijft de advocaat verantwoordelijk voor de aangegane zaak met “zijn of haar” cliënt(e). Eventuele claims zullen bij de desbetreffende advocaat, of advocatenkantoor moeten worden ingediend.
 13. U kunt ten alle tijden het gehanteerde gereduceerde uurtarief bij Meesterwerk voor Ondernemers verifiëren.
 14. Indien niet anders bepaald dienen facturen binnen 14 dagen te worden voldaan.
 15. Voorschotnota’s en abonnementsgeld dienen in afwijking van artikel 14, per omgaande te worden voldaan, dit om de werkzaamheden direct na ontvangst te kunnen aanvatten.
 16. Cliënt(e) zal voor advisering en het verrichten van werkzaamheden de benodigde gegevens dienen te verschaffen. Meesterwerk voor Ondernemers, of de desbetreffende advocaat is niet aansprakelijk voor de gegeven adviezen, indien deze zijn gedaan op basis van door cliënt(e) onjuist, of onvolledig verstrekte gegevens.
 17. Iedere aansprakelijkheid buiten het traject cliënt(e) en advocaat/ advocatenkantoren, beperkt zich tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
 18. Meesterwerk voor Ondernemers is gerechtigd de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Een verandering zal gemeld worden in de nieuwsbrief van Meesterwerk voor Ondernemers.
 19. Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht wanneer Meesterwerk voor Ondernemers geheel, of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm, of eigenaar veranderen.
 20. Op alle door Meesterwerk voor Ondernemers verrichte werkzaamheden is Nederlands Recht van toepassing.
 21. Elk financieel geschil dat zich tussen een cliënt(e) en Meesterwerk voor Ondernemers voordoet wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank te Alphen aan den Rijn, de overige geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.
 22. De Privé Module wordt alleen aan ondernemers aangeboden. De looptijd en verlenging van de Privé Module is derhalve per jaar, met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.
 23. Wanneer u verzocht wordt om privé gegevens, dan worden deze gegevens niet gebruikt voor andere commerciële doeleinden, buiten het werkgebied van Meesterwerk voor Ondernemers.Bel mij terug

contact

Direct contact met 1 van onze medewerkers? Aarzel niet. Wij staan u graag te woord.


Veelgestelde vragen

contact

Direct naar een overzicht met de meest gestelde vragen

F.A.Q.